Home

Fjellskred konsekvenser

Steinskred og fjellskred kan utløses av store nedbørsmengder, naturlig erosjon, temeperatursvingninger eller ekstreme belastninger som jordskjelv. Når infrastruktur og bebyggelse rammes, får det ofte katastrofale følger. Klimaendring kan medføre flere jordskred og fjellskred i områder som tidligere ikke har opplevd slike hendelser Fjellskred er sjeldne, men dei har gitt mange av dei største skredulykkene i Noreg. I vårt land er det typisk med to til tre store fjellskredulykker for kvart hundreår. Nordvestlandet har vore hardast råka. På 1900-talet tok tre slike skred 175 menneskeliv i denne landsdelen (Loen, 1905 og 1936, og Tafjorden, 1934)

Steinskred og fjellskred - Norges Geotekniske Institutt (NGI

 1. utter, og har så høy energi at de ikke kan kontrolleres ved fysiske tiltak. Hendelsene etterlater tydelige spor i landskapet. Etter flodbølger kan sporene vises i flere tiår (sterk forstyrrelse i vegetasjonen, som vist i bildet fra Chile nederst på siden), etter fjellskred er avsetninger synlige i landskapet.
 2. Fjellskred Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 12.10.2020 Gjennom det statlege kartleggingsprogrammet for fjellskred vert ustabile fjellparti i Noreg kartlagd og overvaka
 3. Fjellskred (Foto: Kristine Østvold / Fylkesmannen i Troms og Finnmark) Det er syv ustabile fjellpartier med høy risiko for skred i Norge. Tre av dem ligger i Kåfjord kommune i Troms. Alle fjellpartiene er definert som høgrisikoobjekter og blir derfor overvåket hele døgnet, hele året
 4. Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut
 5. Fjellskred som setter opp en tsunami i trange fjorder utgjør den klart største trusselen for tap av menneskeliv og verdier i én enkelt naturulykke i Norge. I første halvdel av 9.2 Økonomiske konsekvenser - kartlegging og overvåking/beredskap.
 6. Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Ordet skred er utledet fra verbet 'å skride', men brukes.
 7. Kravene i forskriften gjelder også sekundærvirkninger av skred. Skred, for eksempel store fjellskred, kan føre til flodbølger og flom i fjorder og vassdrag, noe som kan få store konsekvenser for mennesker og miljø. Fra store skred i bratt terreng kan det forekomme skadelige lufttrykkvirkninger. Årlig sannsynlighet og gjentaksinterval

Fjellskred - NV

Historisk sett har de fleste store volumene i Norge kommet ned som enkelthendelser, og dermed som fjellskred med katastrofale konsekvenser. 10 Fjellskred er sjeldne, men har forårsaket noen av de største naturkatastrofene i Norge, senest i Loen (1905 og 1936) og i Tafjord (1934). Både direkte konsekvenser, f.eks. i nedslagsområde og fareområde for flodbølger, og indirekte konsekvenser, f.eks. som følge av brudd EU prosjektet TRANSFER 2006-2009 (Tsunami Risk and Strategies for the European Region) ble iverksatt for å øke forståelsen for flodbølger i europeiske farvann, inkludert fare- og risikovurderinger samt strategier for risikohåndtering.. Om lag 30 europeiske institusjoner deltok. ICG (NGI, NORSAR og UiO Matematisk Institutt) så på forholdene i NØ-Atlanteren, og da spesielt på fjellskred. Kvikkleireskred er spesielt for Sverige og Norge. En overbelastning av kvikkleire medfører at leira mister alle styrke og flyter som en væske. Her en oversikt med kort beskrivelse av de mest kjente store kvikkleireskred Norge fjellskred og opyllingshøyder for flodbølger. Disse dataene er brukt for risikoklassifisering, men soner er ikke presentert i NGU databasen. Figur 1. Oversikt over de klassifiserte objektene. En anser at de objektene med størst fare og konsekvenser fra fylkene Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er inkludert

Fjellskred i Norge Norges geologiske undersøkels

De fleste ustabile fjellpartier beveger seg meget langsomt, og sannsynligheten for fjellskred er lav. Tidlig i kartleggingsprosessen kan vi, basert på bevegelseshastigheten, prioritere innsatsen vår bedre. Slik kan vi sette inn mest ressurser der vi ser at faren for fjellskred, og konsekvenser for bebyggelse er størst, sier Bredal Produktark: Faresoner for store fjellskred . BESKRIVELSE . Dette produktet er et resultat av at NVE overtok det statlige forvaltningsansvaret for skred i 2009. Tjenesten er ment som et hjelpemiddel som gjør det enklere å skaffe oversikt over ustabile fjellparti og tilhørende konsekvenser . Fare- og risikokartlegging gjennomføres av NGU p Forbereder seg på enorme fjellskred. Mer enn 10 millioner kubikkmeter fjell er i bevegelse i Lyngen. Et ras kan utløse en 45 meter høy flodbølge. -Tiner permafrosten, som følge av klimaendringer i polare områder, vil det noen steder kunne få store konsekvenser for landskapet,. - Hvilke konsekvenser kan et fjellskred få for oss mennesker? - Dersom for eksempel Nordnesfjellet raser ut i fjorden nedenfor, så vil det i verste fall kunne skape en opp til 50 meter høy flodbølge eller tsunami. Det er såpass stort at tettstedet Lyngseidet, som ligger på andre siden av fjorden, vil bli tatt av bølgen Et mulig fjellskred fra Åknes på Sunnmøre kan i verste fall føre til at et 54 millioner kubikkmeter stort steinras faller i fjorden og skaper en flodbølge

Store konsekvenser Forskningen på Nordnes er et samarbeid med prosjektet Fjellskred i Troms. Dette prosjektet kom i gang etter at staten så behovet for et nasjonalt løft på fjellskred R1020352 Evaluering av TEK17 § 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. 2018 6 Sammendrag TEK17s (TEK 17) § 7-3 Sikkerhet for skred, legger i praksis så sterke begrensninger på utbygging i flodbølgeutsatte områder at det får konsekvenser for områdenes næringsutvikling og bosetting Han sier at fjellskred er en betegnelse de bruker på skred som er over 100.000 kubikkmeter fjell. - I Ålesund er det åpenbart en mye mindre hendelse, men med store konsekvenser for dem som er rammet, sier Henderson. - Det vi jobber med i NGU er å kartlegge faren for store fjellskred som kan ramme tusenvis av mennesker Fjellskred - analyse, skredfare, forskere, fou, byggprosjekter, geohazards, forurenset grunn, git, forskning, geoteknisk rådgivning, georadar, fjellskred - Finn.

Fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi har hatt i Norge. Siden store fjellskred kan gå flere hundre meter utover flatt terreng og forårsake flodbølger, utgjør fjellskred en relativt høy risiko mange steder i landet selv om de er sjeldne. Nord-Norge og Vestlandet er utsatt Hva er fjellskred, hvorfor inntreffer de og hvorfor er det så vanskelig å forutsi når? Professor Steffen Bergh svarer på de vanligste spørsmålene om fjellskred Forbereder seg på enorme fjellskred. Mer enn 10 millioner kubikkmeter fjell er i bevegelse i Lyngen. Et ras kan utløse en 45 meter høy flodbølge. -Tiner permafrosten, som følge av klimaendringer i polare områder, vil det noen steder kunne få store konsekvenser for landskapet,.

Fjellskred, flom og atomulykke ved kysten er en del av risikobildet i Nordland Skrevet av Silje-Tamara Rojas 17.10.2019 14:50 - OPPDATERT 17.10.2019 17:00 . Tips oss. hvor store konsekvenser det kan få, og hvordan det påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, som husly, mat, drivstoff, strøm,. I prosjektet «Risiko og sårbarhetsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal» (ROS) defineres tre hovedoppgaver. Kartlegge objekter som kan utvikle fjellskred; Risikoanalyse av objektene som blir funnet, vurdere sannsynlighet for at det skal komme et skred, og hvilke konsekvenser det kan ha; Initiere beredskapstiltak for høyrisikoobjekten -Hvor ofte har vi fjellskred av denne størrelsen? - Hvis det går ut i det volumet er det ikke så ofte vi har det. Sånne voldsomt store fjellskred som lager flodbølger og store konsekvenser har vi to-tre av per hundre år. Kanskje litt oftere som denne her, men det er ikke så mange Tafjord-ulykka var en naturkatastrofe som fant sted natt til 7. april 1934 i Tafjorden på Sunnmøre.Et større fjellparti raste ut i fjorden og flodbølgen fra raset raserte store områder og drepte 40 mennesker i Fjørå og Tafjord.Dette er en av de største skredulykkene i Norge.. I 2006 undersøkte NGU muligheten for at to hamre i Hegguraksla (like ved der 1934-raset gikk) kan rase ut i. Når et fjellskred eller en flodbølge er nær forestående, eller har rammet, er det ikke slutten på noe, men begynnelsen. I en lang periode vil enkeltmennesker, lokalsamfunn, myndigheter og forsikringsselskaper være preget av stor usikkerhet samtidig med at det vil være behov for raske beslutninger med store konsekvenser

Joasetbergi - NVE

Fjellskred skal varslast seinast 72 timar på førehand, og evakuering skjer på farenivå oransje og raud. Alle innbyggjarar og folk som oppheld seg i området vil få sms eller automatisk. Risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes. Denne rapporten dokumenterer risikoen som er gjennomført av scenarioet Varslet fjellskred i Åknes og er en revisjon av en risikoanalyse fra 2010. Risikoanalysen inngår i Krisescenarioer 2016 Fjellskred, flom og atomulykke ved kysten er en del av risikobildet i Nordland Skrevet av Silje-Tamara Rojas 17.10.2019 14:53 Tips oss. 911 31 794 hvor store konsekvenser det kan få, og hvordan det påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, som husly, mat, drivstoff, strøm,.

Systematisk kartlegging av mulige fjellskred 62 har mulige konsekvenser 28 kan føre til flodbølger 22 kan føre til oppdemning 26 har periodiske målinger 23 er risikoklassifisert. Møre og Romsdal 17 Nasjonal fjellskredkonferanse 2019 18. september 2019, Geiranger 77 ustabile fjellpart Konsekvenser for landbruket: Utløses skredet på vinteren vil dyrene være inne i fjøsene, noe som fører til evakuering av dyr. Fulldyrka jord som vil bli berørt er på nær 500 dekar

 1. Et stort fjellskred vil kunne forårsake flodbølger med store konsekvenser, spesielt scenario A. Basert på en enkel flodbølgemodell er scenarioene klassifisert i høy konsekvensklasse for scenario A og lav til middels for scenario B
 2. Fjellskred i Nordland er ett av scenariene i FylkesROS. Illustrasjon: www.pixabay.com. hvor store konsekvenser det kan få, og hvordan det påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, som husly, mat, drivstoff, strøm, kommunikasjon, vann, helse- og nødtjenester og kriseledelse
 3. Vårt fokus vil dermed være å utrede hvordan og hvorfor fjellskred og løsmasseskred dannes, forklarer Bergh. Troms er blant fylkene i landet med mest ustabile fjellmasser. Mest kjent er Nordnesfjellet i Kåfjord kommune som er et av områdene i landet som har høyest risiko for skred, med store konsekvenser for lokalbefolkningen
 4. - Historien viser at man må regne med 2-4 slike større fjellskred i løpet av et århundre, sier Furseth. Tsunamien gir en total form for ødeleggelse. Det var ikke en båt igjen i hele Tafjorden etter tsunamien i 1934. - Når tsunamien kommer er det som å komme inn i en enormt stri strøm som ikke gir seg

Høsten 2014 ble en revidert versjon av en nasjonal pandemiplan vedtatt av Regjeringen. Helsedirektoratet leder Pandemi- og epidemikomitéen og Folkehelseinstituttet har sekretariatet et mulig fjellskred fra fjellmassivet Mannen i Romsdalen er i ferd med å demre for stadig flere. vil det få formidable konsekvenser for både lokalbefolkningen og for hele Møre og Romsdal Fjellskred i Norge har hatt fatale konsekvenser i historisk tid. Kartlegging, undersøkelser og overvåkning av potensielt rasfarlige. områder er viktig siden vi vet at nye fjellskred vil komme. I denne oppgaven gjøres undersøkelser i det mulig ustabile området Børa i Møre og Romsdal. Dette er et fjellplatå fem km sørøst for Trollveggen

Historiske fjellskred Her er eit tilbakeblikk på litt av den norske fjellskredhistoria dei siste tre hundreåra: Minnesmerke over dei 32 som omkom 22. februar 1756. 10-15 millionar kubikkmeter. Også bakken under oss varmes opp. Det kan få fatale konsekvenser. «Limet» i bakken forsvinner. Det er ikke bare lufta som blir varmere i Norge. I verste fall kan konsekvensene være enorme og livsfarlige fjellskred. - Vi er helt klart sårbare. Mange områder er i ferd med å tine ganske raskt,. FJELLSKRED Dersom Jettan i Nordnesfellet raser ut, tilsvarer det sikkerhetsklasse S2 i TEK 10 § 7-3 (teknisk forskrift) kommende fjellskred og dermed unngå potensielt tap av menneskeliv. Kartleggingen gir viktig informasjon om faregraden som grunnlag for arealplanlegging. En anser at de objektene med størst fare og konsekvenser fra fylkene Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er inkludert i de 22 objektene som nå er klassifisert. Resterende fylker e

Fjellskred er den naturkatastrofen i landet som kan gi høyest konsekvenser, og Troms fylke har flere registrerte ustabile fjellsider enn noe annet sted i landet. Dette gjør også at mange skred og ustabile fjellsider kan studeres innenfor et relativt lite geografisk område «Sårbarhetsanalyse Fjellskred fra Nordnesfjellet, konsekvenser og momenter for betydning for beredskapsplan» Denne ROS-analysen kartla i første omgang funksjoner og infrastruktur i de tre Lyngenkommunene som vil bli berørt av et fjellskred fra Nordnes. ROS-analysen omfattet også informasjon som dannet grunnlaget for Fjellskred Fjellskred oppstår når unormalt store parti (>100 3000 m ) med berg raser ut. Å identifisere og I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er middels økonomiske elle Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred. Forventede endringer. Tabellen viser forventede endringer fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnsikkerheten

Fjellskred - Fylkesmannen i Troms og Finnmar

Fjellskred er definert som nedfall av store fjellvolum. I Norge er det typisk med to-tre store ulykker hvert hundreår, men hendelser uten konsekvenser har skjedd hyppigere. På 1900-tallet tok tre skred til sammen 175 menneskeliv i henholdsvis Loen i 1905 og 1936, og i Tafjord i 1934 - Jordskjelvet utløste et leirras og flere fjellskred. Geologen mener at det ikke er grunn til å bekymre seg for skader eller konsekvenser som følge av jordskjelvet natt til torsdag

Skred - Wikipedi

Steinprøver fra fjellskredblokker kan avsløre når et skred gikk. Paula Hilgers mål er å finne ut om klimaet kan ha vært en årsak til destabilisering av steinmassene og om vår tids klimaoppvarming kan føre til at ustabile fjellpartier - som Mannen - plutselig raser ut Store konsekvenser med mange skader og skred. Den kraftige nedbøren utløste et stort antall hendelser, som oppsummeres her: Slåtten, Jølster, Sogn og Fjordane: Flomskred (2), evakuering og skader på bebyggelse; Svidalsneset, Jølster, Sogn og Fjordane: Skred på Ev39, skader på bebyggelse, trafikk hindre

ras: tunneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred. Stig Geving byggskader. Risiko og sikkerhet til lands og til vanns. Jan Hovden sikkerhet, samfunnssikkerhet. Stein Haugen store ulykker og alvorlige konsekvenser. Telenett. Poul E. Heegaard kommunikasjonssystemer, trådløse nett. John Krogstie mobile systemer. Hva koster. Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging. Veileder: Håvard Juliussen/Henriette Linge. Kristoffer Seivåg Larsen. Brefluktuasjoner og paleoklima ved Høgtuvbreen i Trolldalen gjennom holosen. Veileder: Svein Olaf Dahl. Martin Tengesdal. Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gamanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år. Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred. Det er utarbeidet en egen rapport som beskriver Gamanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016) Under forutsetning av at det ikke er snakk om oppføring av bygninger hvor konsekvensene av skred, herunder flodbølger som skyldes fjellskred, er særlig stor og vilkårene i teknisk forskrift § 7-32 tredje ledd er oppfylt, vil det etter bestemmelsen kunne oppføres blant annet hoteller, fabrikker, forretninger, restauranter, leilighetskompleks, lagerbygg og dypvannskaier

Konsekvenser av korona. Jon H Fiva Professor Institutt for samfunnsøkonomi. Oda Nedregård Stipendiat Institutt for samfunnsøkonomi. Vi har analysert tekst fra 233.000 taler i Stortinget i perioden 1999-2020 for å undersøke i hvilken grad forberedelser til mulige kriser er på den politiske agenda. atomulykker og store fjellskred Fjellskred som følge av at perma-frosten blir redusert i enkelte fjellsider Figur : Nordnesfjellet i Lyngen, med angivelse av ustabile partier. Ved fjorden ligger noe bebyggelse og Europaveien. Konsekvenser av fjellskred-genererte flodbølger Åkneset Stranda Geiranger Hellesylt Storfjorden fra Stranda til Geiranger med Åkneset i senter Skred i norge. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser I nasjonal skredhendelsesdatabase finner du mer enn 3000 registreringer av skredhendelser i Norge

Konsekvenser-Tiner permafrosten, som følge av klimaendringene i polare områder, vil det noen steder kunne få store konsekvenser for landskapet, og for bebyggelse og investeringer. Fjellskred i Troms er et samarbeid mellom Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Tromsø og Kvæfjord Atomulykker og fjellskred. DSB rapporterer at antall situasjoner med legemiddelmangel er tidoblet det siste tiåret, men oppmerksomheten rundt temaet, i hvert fall inntil 2019, har vært svært lav. Tilsvarende virker det som om det er lite oppmerksomhet rundt de øvrige hendelsene som utgjør størst risiko ifølge DSB: atomulykker og store fjellskred anvende tilgjengelig kunnskap om klima, ventede endringer og konsekvenser av disse, i tillegg til kunnskap om tiltak for tilpasning. •Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. •I kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer, bø En annen alvorlig hendelse med stor sannsynlighet og alvorlige konsekvenser er legemiddelmangel. Begge disse scenarioene har preget 2020 og mediebildet i høy grad. Andre alvorlige hendelser beskrevet med høy risiko, men lav sannsynlighet, er atomulykke og et stort fjellskred Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

På skredviftene er det kartlagt avsetninger fra både flomskred, snøskred, steinsprang, steinskred og fjellskred. Foto: NGU. Mange norske daler og fjorder har bratte fjellsider der ulike skredprosesser er aktive og bygger opp tydelige skredvifter. Skred kan ha fatale konsekvenser Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) i oppdrag å utrede konsekvenser av mulige endringer i reglene for utbygging i fjellskredutsatte områder Fjellskred (Lyngenfjorden). Her vurderes konsekvensene av fjellskred for utbyggingen i Lyngenfjorden. Beregnet opyllingshøyde NGI-rapport (august 2013) danner hovedgrunnlaget for vurderinger. Konsekvensutredning av fjellskred finnes i kapittel 4, side 104 der alle nye tiltak under opyllingshøyden er vurdert etter TEK 10 § 10-4 Derfor er faren for et mulig fjellskred fra Jakta vurdert som lav, dvs. mindre enn 1/5000 år. På grunn av store mulige konsekvenser ved et fjellskred (mulige flodbølger i Hjørundfjorden), skal vi gjenta målinger av jernstenger og ekstensometer i år for å sjekke om sprekken har utvidet seg eller ikke, selv om faregraden er lav. Dette er elementer som har innvirkning på steinsprang, fjellskred og snøskred, overflatevann, flom og erosjon, Dp 6 Konsekvenser for vinterdrift Dp 7 Sårbarhet og beredskap Prosjektleder for 'Klima og transport' er Gordana Petkovic og prosjektsekretær Reidun Svendsen

fjellskred vil føre til dramatiske flodbølger med store konsekvenser for bebyggelse og infrastruktur. De første geologiske studiene ble startet av NGU i 1999 (Blikra & Longva, 2000; Braathen et al., 2004 ) og et periodisk måleprogram med GPS ble initiert i 2003. Bevegelser i et stort fjellparti ved Jettan ble dokumentert i 200 til og konsekvenser av disse. Det sentrale med ROS-analyse til reguleringsplaner er en systematisk gjennomgang for å beskrive risiko og hvordan dette er håndtert i planen. fjellskred. Det er forventet at temperaturen i Sør-Trøndelag vil øke med ca. 4,0 grader og årsnedbøren vil øk

Video: skred - Store norske leksiko

Fjellpartier med liten eller ingen oppfølging - NVE

§ 7-3. Sikkerhet mot skred - Direktoratet for byggkvalite

 1. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde
 2. Skred, eksempelvis store fjellskred, kan føre til flodbølger og flom i fjorder og vassdrag som kan få store konsekvenser for mennesker og miljø. Fra store skred i bratt terreng kan det forekomme skadelige lufttrykkvirkninger
 3. Dambrudd kan ha katastrofale konsekvenser hvor tusenvis av mennesker kan dø. For å hindre dette, må bevegelser i dammene overvåkes slik at dammene kan repareres i tide.Tradisjonelt overvåkes dammer ved at det settes bolter i steiner på damkronen og at bevegelsen
 4. konsekvenser å være små - moderate for noen avgrensede arealer. Liten Sikring av bygg og gater i områder med liten høyde over havnivå kan utredes. Ved behandling av reguleringsplaner og byggesøknader kan det fastlegges høyere kotenivå enn i dag. Tema: Skred (kvikkleire, flom, snø, sørpe, steinsprang, fjellskred, undersjøisk
 5. Det kan få alvorlige konsekvenser for dyrelivet. Og hva skjer når isen smelter under jorda? Det vil bli større ustabilitet i bratt terreng, og sannsynligheten for jordras og fjellskred vil øke. Husene på Svalbard, som er bygd på påler, vil bli skadd og i verste fall rase sammen

Den store faren for fjellskred får som vanlig konsekvenser for beboere og trafikken i Romsdalen. Tre husstander med til sammen ni beboere er fortsatt evakuert, og Raumabanen er fortsatt stengt. Det går derfor buss for tog ned gjennom Romsdalen fjellskred) N NVEs kart 2. Jordskred N NVEs kart 3. Flomskred N NVEs kart 4. Kvikkleireskred N NVEs kart 5. Snøskred (løssnø-, flak- og sørpeskred) N NVEs kart 6. Elveflom N NVEs kart 7. Radongass J 4 3 Radonsikring ved bygging NVEs kart Vær, vindeksponering. Er området utsatt for: 8 Side 3 av 47 Den komplekse krise Sammendrag Indre Sunnmøre er et av Norges mest besøkte turiststeder, og av de mest kjente områdene internasjonalt. Den trolske naturen målbinder de fleste som ser kontrastene mellom fjord o Fjellskred Nordens Fjellskred fra Nordnes er ikke medtatt i ROS-analysen. Årsaken er at det er utarbeidet en egen beredskapsplan for Nordnes. Et fjellskred fra Nordnes vil føre til store ødeleggelser med opyllingshøyder som varierer fra 40 m til 5-10 m alt etter hvor i fjordbassenget en befinner seg Fare for fjellskred i sjøen med påfølgende flodbølge vurderes i Ros-analysen. Ja Ustabil grunn (grunnforhold) Planområdet ligger under marin grense, men grunnen på land består hovedsakelig av bart fjell. Det er ingen stabilitetsproblemer for landarealene. Under havnivå kan det være løsmasser som er ustabile og kan gi undersjøisk

Det får ingen konsekvenser av å ha avvik på sprinkleranlegget. Brannvesen utsteder i liten grad pålegg om retting av avvik og tvangsmulkt, i forhold til sprinkleranlegg (gjør det ganske ofte på andre områder). Avvik hos eier blir lukket fordi omdømmet vil være viktig Side 3 av 13 ROS-analyse - Omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal SUCONSULT AS 1. Innledning 1.1. Bakgrunn ROS-analysen er utarbeidet av Suconsult AS på oppdrag fra Per Steinar Husby Hvert år fører skred til tap av menneskeliv og betydelige materielle skader, og flodbølger etter skred hører til de største enkeltulykker i landet vårt. Til sammen har mer enn 4000 mennesker. et større fjellskred fra Nordnes. Man tar utgangspunkt i at et skred vil bli utløst «før eller senere». Man har i dag ikke grunnlag for å anslå når tid et stort fjellskred vil bli utløst. Fokus er rettet på konsekvenser, sårbarhetsreduserende tiltak og beredskapsplaner som primært kan sikre liv og redusere skader på personer Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred Merknader til forskriftsforslaget Bestemmelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 28-1 og § 29-5 og er en videreføring av TEK10 § 7-4

Ekspert svarer: Ti spørsmål og svar om fjellet Mannen - V

undersjøisk fjellskred i Tinnsjøen. Jordflomskred som følge av sterk nedbør/flom i vil kunne gi alvorlige konsekvenser for liv og helse. Slike hendelser, eksempelvis . Risiko- og sårbarhetsanalyse for Notodden kommune 2015 Side 4 av 6 53. Negative konsekvenser for klima (utslipp) Nei Flere boenheter i sentrumsområdet er positiv i forhold til avstand til tjenester/ tilbud i sentrum. Dette utløser mindre bilbruk. 54. Negative konsekvenser for folkehelse Nei 55. Tilgang for utrykningskjøretøy til ny slalåmbakke BIA2 Ja 3 1 Når kun slalåmbakke er Klimaendringer får konsekvenser for Norge Nye tall - bekrefter det vi allerede vet «Jeg er ikke overrasket over nedbørmengdene, men jeg blir stadig overrasket over problemene de skaper» Anita Verpe Dyrrdal, Forsker MET (NRK Ytring 09.09.2015) Dagsavisen 19. sept. 201 Konsekvenser for samfunnsverdier Liv og helse •Dødsfall Varslet fjellskred i Åknes 5. Kvikkleireskred i by 6. Pandemi i Norge 7. Matbåren smitte 8. Antibiotikaresistens: MRSA-utbrudd 9. Tre samtidige skogbranner 10. 100-års solstorm 11. Langvarig vulkanutbrudd på Islan

Fjellskred gir størst fare for flodbølg

 1. g og tining av permafrosten. På Svalbard overvåkes dette i flere borehull, deriblant på Janssonhaugen, 20 km fra Longyearbyen. Oppvar
 2. Et fjellskred i Nordnesfjellet vil ha store konsekvenser for infrastruktur, kommunale tjenester og næringsliv. Storfjord kommune ønsker i den forbindelse å invitere til et møte med dette som tema hvor kommunens egen beredskapsplan presenteres og diskuteres og aktuelle spørsmål vil besvares
 3. Kåfjord kommune har særlige utfordringer knuttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø,- sørpe- og jordskred, og vi er en av de kommunene, om ikke den kommunen i landet som har størst utfordringer i så henseende. Kåfjord kommune har
 4. G2 Rygg-Flatmark (fjellskred) S Geotop K1 Hjell-lykkja M Kulturlandskap K2 Skiri M Kulturlandskap K3 Skirimoen M Kulturlandskap Konsekvenser Ett større inngrepsfritt naturområde blir svakt redusert og Romsdalen landskapsvernområde vil påføres noen forandringer som må godkjennes av ansvarlig forvaltningsmyndighet
 5. konsekvenser, langvarig/uopprettelig skade Systemet settes varig ut av drift, uopprettelig skade på eiendom. 4.5 Risikovurdering Akseptkriterier er verbale eller tallfestede uttrykk som setter grenser for hvilken risiko som er akseptable. Kriteriene kan være myndighetskrav eller interne krav fra en etat, bedrift osv. Akseptkriteriene fastsette
 6. Geiranger og Hellesylt kan utsettes for de høyeste opyllinger av bølger (inntil 63 og 82 meter). Tafjord og Fjørå ble rammet av en tilsvarende hendelse i 1934, Tafjord-ulykken, der 40 mennesker omkom. For det meste har forskning om risiko vurdert sannsynlighet og konsekvenser av negative hendelser

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

fjellskred m/ flodbølge 1918 Utvalg nedsatt til vurdering av naturskadeer-statning 1910 1920 1930 1940 1893 Verdalsraset, leirskred Tidslinje: 1345-2011. og flom med store konsekvenser Beretninger og dokumentasjon viser at na-turskader alltid har vært en del av vår historie og en del av livene til våre forfedre Konsekvenser for natur og miljø er ikke tatt inn i sjekklisten, men bør vurderes i KU der det er krav om dette, eller omtales i planbeskrivelsen. Det samme gjelder for forebygging av kriminalitet, radonstråling, forurenset Fjellskred (med flodbølge som muli

MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland utfordringer, muligheter og prioriteringer. - Miljødirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del 1 av prosjektet, som er en overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland Liv og helse Scenarioet tar utgangspunkt i et uvarslet fjellskred 19 noe som medfører store konsekvenser for liv og helse. Uvarslet fjellskred har siden 1900 medført at 188 mennesker har mistet. Fjellskred Skog- og gressbrann Sterk vind - storm/orkan Radon Skade på/ forringelse av automatisk fredede kulturminner reguleringsbestemmelser, og har ikke konsekvenser utover dette. Kommuneplanen legger opp til utbygging i områder innenfor gul støysone

PPT - Sikkerhet og beredskap PowerPoint Presentation, free

Kvikkleire- og fjellskred - Geografi - Skolediskusjon

konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i all planlegging. Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. står Ålesund kommune på nett. I kommunens avanserte kartløsning (WebInnsyn) er det temakart for samfunn og sikkerhet.Der er det samlet en rekke datasett som viser potensiell eller aktuell naturfare, visse typer anlegg som kan utgjøre en fare, og sårbare anlegg

Hvordan vil konsekvensene av et fjellskred i forhold til

Varslet fjellskred i kneset Langvarig strømrasjonering 100‐års solstorm Gassutslipp på industrianlegg Cyberangrep på finansiell infrastruktur Terrorangrep i by Pandemi i Norge Strategisk overfall Svært små konsekvenser Svært store konsekvenser 22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansva Under utredning av konsekvenser ved arealformålsendring har det blitt vurdert fare fra luft, stråling eller grunnforurensing. Samtidig har det blitt det vurdert om eventuell fremtidig utbygging kan forårsake slik forurensning. Det finnes kun noen få registrerte områder med grunnforurensing og fare for radon i kommunen Fjellskred i Norge har hatt fatale konsekvenser i historisk tid. Kartlegging, undersøkelser og overvåkning av potensielt rasfarlige områder er viktig siden vi vet at nye fjellskred vil komme. I denne oppgaven gjøres undersøkelser i det mulig ustabile området Børa i Møre og Romsdal. Dette er et fjellplatå fem km sørøst for Trollveggen 3.3.4 Fjellskred med påfølgende flodbølge og at noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse, stabilitet, natur og miljø og materielle verdier. Noe kan forebygges, men det er helt sentralt at kommunen har planer for hvordan det skal handles når en hendelse oppstår

 • Klipperiet steinkjer 2 etg.
 • Symptomer på prednisolon hos hund.
 • Sorel pac nylon.
 • Hva er overvåking.
 • Kul på tunga.
 • Nobelfest 2017.
 • Psykisk helsevern spesialisthelsetjenesten.
 • Kjøpe bilcrossbil.
 • Eple cider eddik kjøpe.
 • Konfliktstrategi.
 • Kontrastvæske mr hode.
 • Kunstunterricht grundschule klasse 4.
 • Øisteins blyant bokstaver.
 • Rubiks kube mini.
 • Lunsjbuffet holmenkollen park.
 • Späda ut whiskey med vatten.
 • Fly til palma mallorca.
 • Partnerbörse vergleich.
 • Det er her vi kommer fra brageteateret.
 • Olympische ringe basteln.
 • Meghan markle imdb.
 • Deloitte halmstad.
 • Kevin hart movies.
 • Pascal priser.
 • Glomus tumor am zeh.
 • Wolfsschlucht eifel ski.
 • Constructivism art.
 • Partert definisjon.
 • Oxalis corniculata.
 • Bortdomnade fingrar ulnarisnerven i kläm.
 • Railroad alaska stream deutsch.
 • Første flatskjerm tv.
 • Einsame hütte bayerischer wald.
 • World of warcraft burning crusade trailer.
 • Svulst i milten.
 • Folkedans bærum.
 • Hva er magre kjøttprodukter.
 • Welchen männlichen star sehe ich ähnlich.
 • Bursdagskake ålesund.
 • Gartendeko rost ebay.
 • Bilstol baby test 2017.