Home

Plan og bygningsloven

 1. nelig del (§§ 1-1 - 2-3) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) § 1-1. Lovens formål § 1-2. Lovens virkeområde § 1-3. Tiltak som er unntatt fra loven § 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene § 1-5
 2. § 12 - Plan- og bygningsloven - spørsmål om kommunen plikter å fastsette planprogram etter forslag fra privat forslagsstiller § 12-4 - Lovtolkning av plan- og bygningsloven § 12-4 - reguleringsplan og utbyggingsavtale § 12-5 nr. 3 - spørsmål om friområde etter plan- og bygningsloven
 3. Endringslov til plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Lovdata: Lovdata Pro: Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) (se lov nr. 20/2017) 28.04.2017: Ikrafts. av lov 2017:20, endr. i plan- og bygningsloven : Lovdata: Lovdata Pr
 4. Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg og så videre
 5. Plan- og bygningsloven består av fem deler, hvor plandelen sammen med reglene om gjennomføring (lovens kapitler 3-19) og byggesaksdelen (lovens kapitler 20-31) utgjør de to hoveddelene. Disse hoveddelene rammes inn av et innledende kapittel med generelle bestemmelser, og et avsluttende kapittel om håndhevings- og gebyrregler
 6. Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin
Mener teknisk utvalg bryter loven

Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. § 10-2. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (i kraft 1 jan 1994 iflg. res. 10 sep 1993 nr. 849).) § 10-3 Til plan- og bygningsloven; Rundskriv H-1/10 Ikraftsetting av plan- og bygningsloven; Endringer og tidligere regelverk. Endringshistorikk for TEK17; Endringshistorikk for SAK10 og TEK10; Eldre temaveiledninger; Eldre rundskriv; Bygningsregelverket fra 1965-2017; Teknisk forskrift 1997-2010 Grafonaut og Creuna, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Community; Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kapittel 14: Standard Norge og Boligprodusentenes forening § 13-15 Figur 1: SINTEF Community (kilde Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom

Plan- og bygningsloven (2008) - regjeringen

Bygningsloven (plan- og bygningsloven) - regjeringen

plan- og bygningsloven - Store norske leksiko

 1. Plan- og bygningsetaten Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo . Faktura må sendes i EHF-format. Endre din fakturaadresse. Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene
 2. Plan- og bygningsloven. med kommentarer. Forfattere: Frode A. Innjord Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken
 3. Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven
 4. Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven. Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 81, 85, 86 a. Gå til tjeneste
 5. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida
 6. Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som lister opp vilkårene for å få dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for å få dispensasjon: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt
 7. plan- og bygningsloven fra 1985, § 93, annet ledd jf. 86 a, og plan- og bygningsloven fra 2008 § 20-3, før disse nå er samlet i en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven 2008 § 20-5. 13 Jf. Andenæs (2009

Fylkesmannen forklarte nærmere hvorfor det i vedtaket var vist til plan- og bygningsloven § 70 nr. 1 og 2 første ledd og uttrykket «betydelig ulempe/avgjørende grunner». Det ble redegjort for fylkesmannens hensvisning til tiltakshavers behov for flere rom, og at han hadde «argumentert overbevisende for at andre løsningsalternativer ikke ville gi et bedre totalresultat» Plan og bygningsloven med kommentarer 2020. Bind I og II. Redigert av Liv Zimmermann, Frode A. Innjord. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Bind I og II samlet. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL) Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper samt driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter PBL

Plan- og bygningsloven - Jusleksikon

Plan- og bygningsloven har to hoveddeler. en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger; og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider med vider Plan- og bygningsloven regulerer forvaltning av areal og byggevirksomhet. Loven er sektorovergripende og er følgelig gjeldende ved så godt som alle utnyttelser av arealer- og byggeprosjekter. Dersom du planlegger et større eller mindre byggeprosjekt er det derfor godt mulig at tiltaket er lovregulert Plan- og bygningsloven skal sikre strandsone, skog og mark mot utbygging, men blir ofte brukt til det motsatte. Menneskers bruk av areal er den største trusselen mot naturmangfoldet, og nesten alle vedtak om arealbruk gjøres i kommunene. Når kommunestyrer over det ganske land skal velge om de vil si ja eller nei til bygging i sårbar natur, hvor de skal legge en sykkelvei eller omgjøre et.

Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter. Bygningsregelverket fra 1965 til i dag. NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs; Ot.prp.nr.32 (2007-2008) plan- og bygningsloven (plandelen) Departementets forarbeid til love Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA, et Nito- og Tekna samarbeid) arrangerte et todagers kurs i Plan og bygningsloven i praksis - TEK10, den 14.ende og 15.ende september

Plan- og bygningsloven - Wikipedi

 1. Det står skrevet i plan og bygningsloven at det ikke skal bygges nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen. Likevel bygger vi mer og mer. Nye tall fra SSB viser at 83 prosent av de som søkte om dispensasjon til å bygge innenfor hundremetersmerket i fjor, fikk det. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix
 2. Vann- og avløpstilknytning - plan- og bygningsloven § 27-1 - 27-3 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 21. januar 2011, og beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen. I henvendelsen ber Fylkesmannen om en avklaring av reglene i plan- og bygningsloven §§ 27-1 - 27-3, herunder begrepen
 3. Plan- og bygningsloven Skjemaer og blanketter ByggSøk Sentral godkjenning Abonner på nyhetsbrev. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER. dibk.no bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene brukes til trafikkmåling og optimalisering av siden..
 4. g ved planvedtak og konsekvensutgreiing; dei rettslege styringsverkemidla kommune- og reguleringsplan, og særleg om kva som kan inngå i rettsleg bindande føresegner til dei ulike.
 5. Planlegging i Statens vegvesen er et vidt begrep. Det omfatter blant annet samordnet areal- og transportplanlegging, utredninger på overordnet nivå, konkret planlegging av prosjekter etter plan- og bygningsloven, forvaltning av eksisterende veier, og det å gi innspill til andres planer
 6. Arbeid etter § 10-1 plan- og bygningsloven (pbl) inneholder drøfting av utfordringsbildet og planbehovet. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas av nytt kommunestyret senest ett år etter konstituering. Kommunen kan også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av kommunal planstrategi
 7. at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. § 5-4, herunder tiltakets plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding og oppdatering av gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til.

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private og for hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan også ha betydning, for eksempel veiloven, forurensningsloven og naturvernloven Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket. Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen I tillegg til kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven, omfatter dette kulturminner og kulturmiljøer som er vernet etter plan- og bygningsloven, kirkeloven eller naturmangfoldloven. Andre virkemidler for vern er for eksempel statlige verneplaner, listeføring og tilskuddsordninger Som hovedregel skal bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader, jf. plan- og bygningsloven § 21-6 første setning. Imidlertid har vi en unntaksregel i norsk rett som sier at hvis « det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden. Vi skal gjøre det enklere og billigere å bygge ved å forenkle plan- og byningsloven med forskrifter, sa Jan Tore Sanner til de rundt 800 byggedagsdeltakerne på Radisson Blu Oslo Plaza. Han pekte på at de allerede har tatt viktige grep for å forenkle plan- og byggesaksbehandling, blant annet gjennom å samle plan- og bygningsloven i kommunal- og moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningslov - World Wide Web Consortiu

 1. Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven Eiendom I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller andre tredjemenn har lidt som følge av at den ansvarlige ikke har gjort jobben sin
 2. Nye kraftproduksjonsanlegg omfattes av plan- og bygningsloven og kan behandles som andre utbyggingstiltak. Ved valg av planvirkemiddel må kommunene imidlertid ta hensyn til at det uansett vil bli fattet konsesjonsvedtak, som ved ja til utbygging også omfatter relativt detaljerte planer for den framtidige bruk av arealene
 3. Det er lovfestet at kraftledninger i sentral- og regionalnettet bare trenger konsesjonsbehandling og derfor ikke omfattes av planbestemmelsene i plan- og bygningsloven, jf. lovens § 1-3. Loven åpner også for at endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven uten videre skal ha virkning som statlig plan, jf. plan- og.
 4. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt. En evaluering av Plan- og bygningsloven ble igangsatt i 2014, EVAPLAN 2008. Forskerne har særlig sett på byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse
 5. Program for onsdag 21. oktober: Oversikt over plan- og bygningsretten:- Forholdet til annen tilgrensende lovgivning- Fellesregler og prinsipper i plan- og bygningsloven- Søknadsplikten, krav til søknadens innhold, kommunens behandling av søknad, rettsvirkningen av tillatelser Ansvarssystemet:- Ansvarlige foretak- Ansvarlig søker- Ansvarlig prosjekterende- Ansvarlig utførende.
 6. Evner dagens plan- og bygningslov (2008) å samordne og avveie samfunnsinteresser generelt, og i arealbruk spesielt, slik at disse ambisiøse politiske målene kan nås? En evaluering av plan- og bygningsloven ble igangsatt i 2014, EVAPLAN 2008. Dette var et tverrfaglig samarbeid mellom jurister, arkitekter, planleggere og statsvitere

Video: Regelverk - Dib

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

 1. Plan- og bygningsloven. Oslo-prosjekt må betale 200.000 kroner i tvangsmulkt etter å ha ignorert stoppordre - her stanser politiet en rekke arbeidere uten HMS-kort på den stengte byggeplasse
 2. Plan- og bygningsloven § 32-3 om pålegg om retting og stans omfatter enhver overtredelse av plan- og bygningslovens formelle og materielle bestemmelser. Materielle bestemmelser er bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som regulerer hva som er tillatt og hvilke krav som gjelder, for eksempel tillatelser, planbestemmelser, krav til helse, miljø og sikkerhet i TEK10 m.v
 3. Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre of fentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne.

Fjell kommune ga tillatelse til oppføring av parkeringsplass, kjørevei og støttemurer i nabogrensen. Fylkesmannen i Hordaland kom til at tiltakene var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd og opphevet kommunens vedtak. Selv om tiltakene var inntegnet i nabogrensen i reguleringsplankartet, konkluderte Fylkesmannen med at det var nødvendig med uttrykkelig. Forslag om NYE ENDRINGER i Plan- og bygningsloven. Postet den 10. juli 2020 10. juli 2020 av Motvind Norge. Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å styre arealbruken i svekket. De foreslåtte endringene følger opp forslag i Stortingsmelding nr Plan- og bygningsloven er en sentral lov i folkehelsearbeidet. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 er et viktig grunnlag for kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr , Helsedirektoratet (rev red 2018 Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 hjemler dispensasjon i kapittel 19. Bestemmelsen trådte i kraft 01.07.2009. • Dispensasjon krever grunngitt søknad • Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknad fremmes samtidig me Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 19. Veilederen fokuserer først og fremst på dispensasjoner fra arealplaner. Det vil imidlertid være de samme prinsipper som gjelder ved dispensasjoner fra andre bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Formålet med veilederen er å klargjøre hvilke vurderinger plan- og bygningsmyndigheten må gjøre

og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur -Mineralloven § 1: •Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. -Plan- og bygningsloven § 1-1: •Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste. Oversikt over relevante kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen. Det finnes mange kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Plan og bygningsloven kurs i Bergen fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Plan og bygningsloven kurs NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov. Last ned dokumentene her: Hele plan- og bygningsloven. Plandelen. Bygningsdelen . Publisert 03. juni 2010 | Oppdatert 28. september 2010. Forsiden . Kontakt. Norsk Kommunalteknisk Forening. C/O Spaces Calmeyers gate 5. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven (tekstversjon) (1.1M) Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all Match case. Whole words. Presentation Mode Open Print Download Current View bergen.kommune.no Telefon: 55566310 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00 Åpningstid: 08:00 - 14:00 Vårt kundesenter i Autogården vil holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-3 er den grunnleggende hjemmel for å kreve refusjon for utgifter til vei, vann og avløpsanlegg og fellesarealer. Etter pbl. § 18-3 første ledd, kan den som vil «legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig hovedledning for vann og avløpsvann» kreve sine utlegg refundert fra øvrige eiendommer som nyter godt av. Ny plan- og bygningslov tredde i kraft 1. juli 2009. Sentral- og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever anleggskonsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven. Kun bestemmelsene om konsekvensutredning i kap. 14 og om stedfestet informasjon i kap. 2 i den nye plan- og.

Plan- og bygningsloven - Slik søker du om bruksendrin

Byggeforskrifter. TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).. El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter Bygnings- og reguleringsrett Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet I plan- og bygningsloven §§ 1-7 og 12-15 er det likevel bestemmelser som åpner for en felles behandling av privat forslag til detaljregulering og byggesak. Dette er en tid- og ressursbesparende ordning som kan benyttes dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig Sosialmedisinske og menneskelige hensyn kan som hovedregel ikke ha avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Dispensasjonsbestemmelsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen). 3 Momenter i vurderingen av om det skal gis dispensasjo Ved plan- og bygningsloven av 2008 ble imidlertid «bærekraftig utvikling» et av de fremste formålene med loven, og dermed legger planlovgivningen opp til å endre en etablert samfunnsmessig balanse til fordel for det som i formålsparagrafen beskrives som «framtidige generasjoner»

Plan- og bygningsloven krever omregulering eller dispensasjon dersom man skal drive virksomhet i strid med reguleringsformålet. Familiebarnehagedrift ut over 5 barn er ansett å innebære en bruksendring. Det blir jo bruksendring til et annet formål enn boligformål, nemlig barnehagedrift •Koblingen mellom plan- og bygningsloven finner vi i plan-og bygningsloven § 12-7 nr. 13, hvor det sies at det kan gis bestemmelser om: -krav om fordeling av planskapt netto verdiøkning ved ulike felles tiltak innenfor en nærmere bestemt del av planområdet i henhold til jordskifteloven § 3-30 Jordskifteloven § 3-30 sier plan- og bygningsloven, forskrifter eller vedtekter.2 Kommunen kan med dette ikke kreve en utbyggingsavtale som vilkår for å gi byggetillatelse. Den kan heller ikke nekte å gi byggetillatelse kun fordi de mener at det ikke vil være heldig å bygge ut området. Imidlerti Søkeresultater for Plan- og bygningsloven - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Pris: 1167,-. innbundet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Plan- og bygningsloven; lovkommentar av Carl Wilhelm Tyrén (ISBN 9788215025643) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Plan- og bygningsloven lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling,sist endret ved lov 8 mars 2019 nr. 5 Bokmål Norges lover : med faglige og historiske noter Skip to the end of the images gallery . Skip to the beginning of the. Vil plan- og bygningsloven stå over alle reguleringsplaner, eller vil det reguleringsplanen sier inntil den eventuelt blir endret, være gjeldende? (slik jeg forstår det har reguleringsplaner ingen utløpsdato, men de kan bli endret) 0 Anbefal Siter. Thag. 09.10.2020 06.32 #1. Thag; Gå til profilen; Tråd. Plan- og bygningsloven har som formål å samordne byggeaktiviteten innenfor kommunen og ta opp til vurdering hvilke områder som bør skjermes for utbygging samt hva som er verneverdig, kulturhistorisk bebyggelse

Altinn - Byggesak - Søknad etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven av Carl Wilhelm Tyrén - Les bok Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, PBL) inneheld reglar for planlegging på statleg, regionalt og kommunalt nivå; byggesaksbehandling og gjennomføringsmiddel i Noreg. Loven, som erstattar plan- og bygningsloven av 1985, blei vedteken 27. juni 2008.Planleggingsdelen blei sett i verk 1. juli 2009 og byggesaksdelen 1. juli 2010 I denne artikkelen kartlegges vilkårsadgangen når det gis tillatelser til tiltak etter plan- og bygningsloven. Både lovens eksplisitte vilkårshjemler og vilkårsadgangen som følge av at det foreligger en skjønnsmessig avslagsgrunn, behandles. Det vises at summen av kommunens muligheter i praksis gjør at vilkårsadgangen er ganske stor plan- og bygningsloven § 21-9. Et minimumskrav i så måte er at selve byggeprosessen, det vil si det fysiske arbeidet, er satt i gang. Venter man for lenge må derfor ny søknad innsendes og nytt behandlingsgebyr betales. Det er derfor svært viktig å komme i gang med arbeidet senest innen tre år etter at tillatelse er gitt. Tre ukers.

Plan- og bygningsrett - Advokattjenester AVCO A

Plan- og bygningsloven § 17-4 har bestemmelser om medvirkning. Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale har bestemmelser utover det som følger av reguleringsplanen skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader Halden tingrett avsa 11. september 2015 Norges første fengselsdom for brudd på plan- og bygningsloven av 2008. Tiltalte ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for sprengning, riving og bygging i strandsonen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) ved Iddefjorden Alle stoler og benkene langs ribbeveggen måtte tas i bruk da Jordvern Vestfold, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterte lokalpolitikere, arealplanleggere, utbyggere og matjordvenner til jordvernmøte 21. janua Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter - Plan- og bygningsloven har et potensial for å bli en felles arena for samfunnsutvikling og et viktig redskap for å realisere det grønne skiftet, mener Nils Aarsæther ved Norut. Aarsæther er tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT, og har sammen med Hanssen vært redaktør på de to bøkene

Kulturminner Plan- og bygningsloven - Bygg og Bevar

Dispensasjon (plan- og bygningsloven) - Wikipedi

Plan- og bygningsloven bygger på forvaltningslovens klage- og omgjøringsregler så langt ikke annet følger av særskilte bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd. Det følger av forvaltningsloven § 28 at enkeltvedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse i saken PBL - Plan- og bygningsloven. Nelfo Pbl er et styringssystem for Plan- og Bygningsloven og imøtekommer kravene til ansvarshavende foretak og tar for seg alle elementene som er nødvendig i henhold til lov og forskrifter og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur - Mineralloven § 1: • Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. - Plan- og bygningsloven § 1-1 I Veiledning for garasje og uthus kommunen min akkurat har gitt ut er det under avsnittet for avstander til grenser/vei/bygninger referert til plan- og bygningsloven §70. I Skrivet T-1459 Grav av utnytting er det flere referanser til plan- og bygningsloven §70 også Mens plan- og bygningsloven er sektornøytral, omhandler de såkalte 'sektorlovene' mer eller mindre avgrensede og bestemte samfunns- eller arealinteresser. I en ny rapport gir norske forskere sine anbefalinger om tiltak for å styrke plan- og bygningsloven som verktøy for helhetlig samordning i den norske arealforvaltningen

Helhetlig boligpolitisk planlegging - Veiviseren

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd har slik ordlyd: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samle Kurset behandler ulike emner innenfor Plan og bygningsloven. Noen emner knyttes til endringer som nylig er inntruffet, og andre dreier seg om temaer og problemstillinger man ofte møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 3. oktober 2019 nr. 1304 (i kraft 1. januar 2020) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 11. juni 2018 nr. 85 Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet har sammen vurdert hvilken fremgangsmåte som vil være mest hensiktsmessig i saker som forutsetter behandling etter både plan- og bygningsloven og jordloven. Den anbefalte fremgangsmåten er detaljert beskrevet i brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmennene, datert 4. mai 1998, utsendt ti Plan- og bygningsloven, Kommunelovens og Folkehelselovens stiller krav til kommunal planlegging. Iht. lovverket skal flg. planer utarbeides Planstrategi (defineres ikke som en plan) Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Handlingsdel til kommuneplane

Plan, bygg og eiendom - Oslo kommun

Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av Kommunal- og regionaldepartementet. Statens bygningstekniske etat (BE) er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper samt driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter PBL Større samlestativ kan være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lovverk. Her kan du finne mer informasjon om dette. Ny byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 01.07.2017, men er gitt en overgangsordning Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring En evaluering av plan- og bygningsloven ble igangsatt i 2014, EVAPLAN 2008. Dette var et tverrfaglig samarbeid mellom jurister, arkitekter, planleggere og statsvitere. Gjennom et mangfold av metoder har disse studert hvordan loven har fungert og fungerer i praksis Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Mal for oppstartsmøter etter PBL. Planområde (navn) Detaljreguleringsplan for Brandhaugan II Hytteområde Gnr/bnr Del av 191/1 Til stede Planlegger: Ola Fjøsne Fra Oppdal kommune: Ane Hoel, Gro Aalbu, Arita Eline Stene Grunneier/forslagsstiller: Solveig Aalbu (gr.eier), Kjell Eithun og Tore Heggem (Rindalshytter

(1) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven (Heftet) Tips en venn 103 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 2-5 arbeidsdager Selges av Adlibris 4,2 / 5 med 2822 vurderinger. Totalkarakter 4,2 / 5.

03.06.2002, 2001/1209, sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 33 Stavanger kommune (kommuneadvokat Tor Plahte) mot Vassøy Canning (advokat Atle Helljesen

Rekkverk - Rustfri Spesialisten

Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10

For svømmebasseng gjelder kravene i plan- og bygningsloven § 29-4 om avstand til nabogrense. Utgangspunktet er at også basseng skal plasseres 4 meter fra nabogrense. Kommunen kan godkjenne basseng nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo, eller ved en konkret vurdering etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd Pedersen, Odd Jarl m.fl.: Plan- og bygningsrett, 2000, isbn 82-518-3632-8, Finn boken Tyrén, Carl Wilhelm: Plan- og bygningsloven : kommentarutgave, 5. utg., 2004.

Veien er målet | morgenbladet

Plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjon gir anvisning på en toleddet vurdering: Forslaget til endring i plan- og bygningsloven dispensasjonsbestemmelse er således gode nyheter for alle som opplever at offentligrettslige rådighetsbegrensninger setter uforholdsmessige skranker for utøvelse av privat eiendomsrett.. Rekvisisjons av oppmålingsforretning og matrikkelføring Dette skjemaet skal brukes for de sakene som ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål.pdf Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk.pd • Plan- og bygningsloven, pbl • Byggesaksforskriften, SAK10 . Varighet. 1 dag. Kommentarer. Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon. Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke - medlemmer

plan- og bygningsloven, og deretter en mer omfattende redegjørelse for de oppgaver fylkesmannen har på plan- og bygningslovens område. Redegjørelsene er nødvendig for å ramme inn temaet og å vise i hvilken kontekst temaet inngår i, og for å forklare hvilke plantyper og saker som. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt

Privat - Design av stål

Plan- og bygningsrett - Advokatfirma Øglænd & C

Plan- og bygningsloven inneholder ikke spesielle regler for hvordan beitebruk skal behandles. Beitebruk vil derimot reguleres av generell arealplanlegging og komme direkte innunder andre landbruksspesifikke lover. Reglene er at grunneier og rettighetshaver skal kontaktes under arbeidet med reguleringsplan eller arealplan Plan- og bygningsloven (pbl), byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Dette kurset fokuserer på hva som må til for å få søknaden til å holde på første forsøk Plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk må derfor ikke svekkes. Mange kommuner er opptatt av universell utforming og må stimuleres, framfor å få signaler om å gå bakover i tid. FN-kritikk. Regjeringen fikk i 2019 sterk kritikk av FN for ikke å sikre at menneskerettighetene blir en realitet for funksjonshemmede borgere (CRPD) PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon Fornyet kommuneplanvedtak KS-118/10 13.12.2010 kb Fornyet 2. gangs behandling KM-133/10 13.12.2010 kb Offentlig ettersyn fra 13.10.2010 til 11.10.2010 Fornyet 1.gangs behandling KM-113/10 11.10.2010 kb Kommunestyrets vedtak.

Byggesaksbehandling Statens vegvese

Reglene om dispensasjon er inntatt i plan- og bygningsloven kapittel 19. Bestemmelsene i kapittelet bygger på en avveining mellom forutberegnelighet og behovet for å kunne treffe vedtak som gir gode og hensiktsmessige løsninger i enkeltsaker Vedtak etter plan- og bygningsloven: Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søker med kopi til eventuell part som har hatt merknad til søknaden. Parter som har merknader i saken har klagerett på vedtaket. I saker der det er innvilget dispensasjon vil Fylkesmannen ha klagerett I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av godkjenning av planer etter pbl. § 18-8. Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jf. pbl

PBL for praktikere - Byggtjeneste Portalen - Byggtjenest

I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.Plan- og bygningsrett, del 1 og 2 gir en oppdatert, grundig oversikt over reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 1 behandler forfatterne reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon

Sjekk brannveggen! by Hildegunn Bjerke - IssuuGjersjøens nedbørsfelt – Oppegård VelNS 8405 - Norsk bygge-og anleggskontrakt
 • Männer und frauen freudenberg lais.
 • Aktor oppgave.
 • Ringevikar bergen.
 • Www paddock land rover.
 • Apotek 1 asker.
 • Australian visa login.
 • Kleinster staat der welt.
 • Shopping queen dortmund jana style check.
 • Dorade smak.
 • Azio mk retro.
 • Albena bulgaria shopping.
 • Solbriller dame 2018.
 • Pris ekstra bagasje lufthansa.
 • Parakitter wiki.
 • The fighters 3 movie4k.
 • Personality test big 16.
 • Bonsai tre gjødsel.
 • Wuppertal stadtteile wohnen.
 • Bekken og strøm oslo åpningstider.
 • Kjøttkaker uten potetmel oppskrift.
 • Teleslynge ir.
 • In einer beziehung mit anderen männern tanzen.
 • Jan tore noreng blogg.
 • Excel avdrag engelsk.
 • Lokalbedøvelse ved operasjon.
 • Χρονια πολλα ευχες.
 • Lokalnett.
 • Adhd utredning privat.
 • Navn på k.
 • Nba live 18 review.
 • Containerhavn oslo.
 • Megareksi behandling.
 • Lære russisk.
 • Lokalbedøvelse ved operasjon.
 • Paget sykdom bryst.
 • Hærmygg larver.
 • Xbox vs playstation 4 pro.
 • Terminplaner selbst gestalten.
 • Juleevangeliet bok.
 • Heklet brikke oppskrift.
 • Agatha christie biografie.